Garantija

Visām precēm, kuras Almeko Technologies SIA iegādājas patērētājs, tiek nodrošināta vismaz 2 gadu garantija, ja ražotājs nav noteicis garāku garantijas termiņu. Pretenzijas par Almeko Technologies SIA iegādāto preču neatbilstību līguma noteikumiem tiek pieņemtas 2 gadu laikā no pirkuma datuma vai ražotāja noteiktā garantijas termiņā. Pretenziju pieteikšanas termiņš attiecas tikai uz pašu preci, bet ne uz tās izejmateriāliem, dilstošajām detaļām, kas pakļautas sadilumam.
Almeko Technologies SIA iegādātās preces, kurām Jūs konstatējiet neatbilstību, lūdzam tās kopā ar pirkumu un garantiju apliecinošiem dokumentiem, nogādāt Almeko Technologies SIA servisa centrā – Omnibusa iela 17 k-2, Jūrmala, LV-2015, vai arī uz ražotāja oficiālajā servisa centrā. Lai ietaupītu savu laiku un paātrinātu procesu, daudz izdevīgāk ir preci ar ražotāja defektu vest uzreiz uz ražotāja noteiktajiem servisa centriem.

Garantijas nosacījumi

Garantijas atbildības priekšnoteikums ir pareiza Preces uzstādīšana un pareiza lietošana.

Garantija neattiecas uz preču darbības traucējumiem vai bojājumiem, kuri radušies šādu iemeslu dēļ:

 • Dabisks nolietojums
 • Nepareiza uzstādīšana vai Preci uzstādījusi persona, kurai nav attiecīgās profesionālās kvalifikācijas
 • Pircēja nolaidība, apkopes intervālu neievērošana, mehāniski bojājumi vai jebkāda veida iekārtas piesārņojums
 • Force majeure (stihija, ugunsgrēks, zibens u.tml.) un citi iemesli, kas nav radušies Pārdevēja vainas dēļ
 • Prece ir izmantota mērķiem un/vai tam neparedzētā veidā
 • Preci garantijas laikā remontējusi persona, kurai nav attiecīgas profesionālās kvalifikācijas
 • Pircējs ir veicis Preču pārbūvi vai mainījis Preci
  Preces un detaļas, kuru sērijas numuri, kontroles uzlīmes vai marķējuma uzlīmes ir bojātas, mainītas vai noņemtas
 • Strāvas svārstības

Garantijas saistību saturs:

 • Nestrādājošas Preces daļas vai rūpnīcas defekta identificēšana ir Preces uzstādīšanas uzņēmuma kompetencē un ir minētā uzņēmuma risks
 • Garantijas saistības attiecas tikai uz nestrādājošo daļu (rezerves daļu), kas garantijas ietvaros tiek nomainīta. Izmaksas, kas saistītas ar nestrādājošās Detaļas identificēšanu, transportēšanu un Preces/Daļas nomaiņu, kā arī visus ceļa izdevumus netiek segtas garantijas saistībās, un tās ir jāatmaksā Pircējam. Pārdevējs nav atbildīgs pret Pircēju vai trešajām personām par jebkādiem netiešiem zaudējumiem
 • Garantijas, nosacījumi un citi likumā vai citādi paredzētie nosacījumi ir izslēgti, izņemot tos, kurus nevar izslēgt no tiesību aktiem izrietošu iemeslu dēļ
 • Ja rodas aizdomas, ka Prece ir uzstādīta neatbilstoši uzstādīšanas rokasgrāmatai vai ir bijuši citi apstākļi, kas izslēdz garantijas saistības, Pārdevējs patur tiesības garantijas gadījuma pārbaudīt nestrādājošo Preci/Daļu. Pārdevējam ir tiesības atbilstošai pārbaudei piesaistīt arī ekspertu pēc brīvas izvēles
 • Gadījumā, ja Pārdevēja un/vai eksperta veiktās pārbaudes laikā atklājas, ka Precei nav defektu vai kļūdas projektēšanā, uzstādīšanā vai regulēšanā, kas traucē preces regulāru lietošanu, Pārdevējs vai tā pārstāvis sagatavo pārbaudes aktu, kurā tiek fiksēti pārbaudes rezultāti un Pārdevēja norādījumi. Pircējs apņemas apmaksāt Pārdevējam visas izmaksas, kas saistītas ar Preces pārbaudi, saskaņā ar Pārdevēja iesniegto rēķinu un par saviem līdzekļiem iespējami īsākā laikā izpildīt Pārdevēja norādījumus
 • Pārdevējs var atkāpties no garantijas saistībām atkarībā no pārbaudes laikā sniegto norādījumu nopietnības vai nu uz laiku, līdz Pircējs ir izpildījis Pārdevēja norādījumus, vai arī pastāvīgi
 • Iespējamo Garantijas gadījumu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz pārdošanas rēķinu, sērijas numuru un precīzu preces modeli un pareizi aizpildītu reklamācijas veidlapu
 • Preces bojājuma novēršanai nepieciešamās rezerves daļas (Produkta daļas) tiek izrakstītas uz rēķina pamata, ar apmaksas termiņu 21 diena
 • Nomainītā/bojātā rezerves daļa ir jāatdod Almeko Technologies, SIA servisa nodaļai, vēlākais līdz rēķina apmaksas datumam
 • Ja atgrieztā rezerves daļa atbilst garantijas nosacījumiem, Pārdevējs pēc pareizas rezerves daļas atgriešanas izsniedz kredītrēķinu
 • Gadījumā, ja rezerves daļas un/vai sūdzību veidlapas netiek atgrieztas laikā, rēķins ir jāapmaksā un vēlākas pretenzijas netiks apmierinātas
 • Preces vai Preces daļas vēlāka atgriešana neatbrīvo Pircēju no maksājuma pienākuma.
  Atbilstoši iespējai un vienojoties ar Pircēju, Pārdevējs var pats Preci defektēt, salabot vai salabot par maksu. Maksa par minētajiem darbiem tiek iekasēta saskaņā ar spēkā esošo apkopes un avārijas darbu cenrādi
 • Visus ceļa izdevumus, kas saistītas ar nestrādājošās Detaļas identificēšanu, transportēšanu un Preces/Daļas nomaiņu, Pircējs apmaksā avansā

 

Ražotāju servisa centru adreses un kontakti

Almeko Technologies SIA servisa centra kontakti:
Omnibusa iela 17 k-2, Jūrmala, LV-2015
Tālr.: +371 25225055
E-mail: office@almeko.eu

 

Lejuplādēt garantijas nosacījumus faila formātā

 

Nepieciešama palīzība?

Sīkākai informācijai lūdzu sazinieties ar mums izmantojot epastu – ofiss@almeko.eu